Projektrapport i 1.g

I foråret i 1.g skal der i det sidste AT-forløb afsluttes med en projektrapport. Projektrapporten fremlægges mundtligt ved hjælp af et talepapir, der også skal indgå i projektrapporten.

 

 

Projektrapport vejledning

Projektrapporten skal fylde 3 – 6 sider og indeholde følgende:
 

Indledning til emnet
En introduktion til det arbejde I har udført
 

Problemformulering

 

Underspørgsmål
I skal stille underspørgsmål på tre niveauer:

Redegørende, fx: Hvordan afgrænses vikingetiden og hvilke udviklingstendenser er karakteristisk for vikingetiden samfundsmæssigt og kulturelt.

Analyserende, fx: Hvilke opfattelse af Danmark og danskerne kommer til udtryk på Jellingstenene?

Diskuterende, fx: Er det rimeligt at kalde vikingetiden for Danmarks fødsel?

Hvilke faglige metoder har I anvendt for at besvare problemformulering og underspørgsmål?
 

Besvarelse af problemformulering og underspørgsmål
Her svarer du på de underspørgsmål, du stillede ovenfor (se pkt. 3). Husk desuden at inddrage følgende i din besvarelse:

 

Redegørelse og præsentation af materialet

 

Analyse af materialet

Husk også her at forklar metoden til analysen. Hvad den kan og ikke kan.

 

Diskussion

På hvilken måde kan de to fags metoder være med til at besvare problemformuleringen?

 

Konklusion

Dvs. en sammenfatning af opgavens indhold og resultater.
 

Litteraturliste og henvisninger 

Litteraturlisten opstilles alfabetisk efter forfatterens efternavn på en side for sig selv.
 

Talepapir (på en side for sig)

Talepapiret tæller med i de 6 sider

Talepapiret er en KORT udgave af din projektrapport, en disposition for dit mundtlige oplæg, hvor du i punktform har skrevet ned, hvad du vil sige (dine fokuspunkter) og i hvilken rækkefølge. Skriv ikke helsætninger i talepapiret, da det let kan forlede til oplæsning.

Det er afgørende, at du har tænkt over, i hvilken rækkefølge det er logisk at præsentere tingene.

Disposition for talepapiret:

Indledning, hvor du præsenterer emnet og problemformuleringen. Af hensyn til sammenhængen i fremlæggelsen præsenteres dernæst rapportens hovedresultater.

Punktopstilling med hoved- og underpunkter om problemstillinger fra rapporten, som du har nævnt, vil blive forklaret og uddybet ved den mundtlige fremlæggelse (Husk, det er i den mundtlige del, de interessante og selvstændige dele skal præsenteres).

Redegørelse for, hvordan fagenes metoder er blevet anvendt – herunder uddybes evt., hvorfor du har valgt de metoder eller den fremgangsmetode, du har brugt eller inddraget.

Redegørelse for, hvorledes det faglige samspil har givet en indsigt, som fagene hver for sig ikke alene kunne give.

Konklusion, hvor rapporten sammenfattes.

 

Husk:

  • Gå tjeklisten her igennem og se om I har husket det hele.
  • Indsæt sidehoved med jeres navne, klasse og årstal.
  • Brug overskrifterne ovenfor i jeres rapport, men lav også gerne underrubrikker i hoveddelen.
  • Indsæt sidetal.