Opstil eller anvend en model

Du kan i skriftlige (eksamens)opgaver blive bedt om at udarbejde en model. En model illustrerer nogle sammenhænge i en forenklet form, dvs. en forenkling af virkeligheden. F.eks. kan en model indeholde en oversigt over (nogle af) de variable, der er årsag til (eller konsekvens af) en given problemstilling.
En model kan ikke stå alene, men skal suppleres med nogle uddybende bemærkninger, hvor du forklarer og begrunder de viste sammenhænge. Typisk vil det være sådan, at du skal give en faglig begrundelse for de pile, som du har tegnet. Der skal bruges begreber, teori og/eller viden i dine faglige begrundelser.
 

Lidt forenklet handler det ofte om at være kreativ og beskrive nogle tendenser eller mønstre ved hjælp af ”kasser” og ”pile”
Kasser kan fx (i Word) tegnes med brug af Indsæt, Tekstboks og pile kan tegnes med Indsæt, Figurer

I (eksamens)opgaver kan du blive bedt om at:

Opstille en model

Her skal du på baggrund af noget materiale eller din faglige viden opstille en model, der angiver nogle faktorer/baggrundsvariable, som påvirker en problemstilling.

Anvende en model

Her får du i bilagsmaterialet udleveret en model, som du skal kunne anvende til at tydeliggøre faglige sammenhænge.

Eksempel på opgave og besvarelse

Opgave

Opstil en model om årsager til ændringer i beskæftigelsen. Modellen skal underbygges af faglige begrundelser.

Besvarelse

Finans- og pengepolitik

Beskæftigelsen bliver påvirket af hvilken form for finanspolitik der føres i det pågældende land. Hvis der fx føres ekspansiv finanspolitik vil dette betyde at man øger offentlige udgifter hvilket vil medvirke øget beskæftigelse. Dette er også tilfældet for ekspansiv pengepolitik hvor renten sættes ned. Dette medfører højere investeringer samt højere forbrug. Da efterspørgslen herved bliver større vil der også komme højere beskæftigelse samt lavere ledighed. Det modsatte vil ske hvis der i stedet føres kontraktiv finans- og penge politik, der grundlægende går ud på det modsatte og derfor også har den modsatte effekt.

Konkurrenceevne

Den øgede globalisering har medført at den nationale konkurrenceevne er af stor betydning for det enkelte lands økonomi.  Hvis landets konkurrenceevne ikke er god nok kan landets virksomheder ikke klare sig og de vil efterhånden lukke eller evt. flytte produktionen til udlandet. Dette vil medføre et voldsomt tab af arbejdspladser og vil derfor påvirke beskæftigelsen. Konkurrenceevnen kan også blive svækket af fx kursfald i andre lande samt stigende store stigninger i lønninger (løn konkurrenceevnen) i sit eget land i modsætning til de lande der handles med.

Efterspørgsel

Det er yderst afgørende for beskæftigelsen at der er en høj efterspørgsel på vare. Hvis efterspørgslen er meget lav vil dette medfører at virksomheder vil blive presset til at afskedige. Dette har været et stort problem under finanskrisen. Dette skyldes at alle er ramt af den økonomiske krise og derfor ikke har mulighed eller lyst til at forbruge i samme grad. Dette medfører altså at efterspørgslen på varen falder og der fortages fyringer.

Eksport

Den internationale efterspørgsel efter fx danske varer og tjenester beskæftiger en meget stor del af den danske befolkning. Eksporten er altså den primære ”vækstmotor” i den danske økonomi og med en negativ.