Beregn

I nogle opgaver skal der laves beregninger ud fra nogle tal i en tabel. Beregninger omfatter indekstal, procentvis vækst og procentvise andele.
Når der skal foretages beregninger, er det vigtigt at holde sig for øje, at beregninger skal bruges til at tydeliggøre en faglig pointe, oftest en udviklingstendens eller en faglig sammenhæng. Derfor kan beregningen ikke stå alene. Kravet om beregning vil altid blive stillet som en del af en opgave og aldrig kun som en isoleret opgave, hvor der udelukkende skal foretages en beregning.
Da beregningerne skal tydeliggøre en udviklingstendens eller faglig sammenhæng, danner de et godt grundlag for at kunne foretage nogle rigtige konklusioner om udviklingstendenser eller faglige sammenhænge. Dermed er det også sagt, at du ikke skal skrive alle udregningerne, men skrive resultaterne typisk i form af en tabel med indekstal, tal for procentvis vækst eller tal for procentvis andel. Eventuelt kan du skabe yderligere overblik ved at fremstille resultaterne i et diagram.

Eksempel på opgave og besvarelse

Opgave

Besvarelse

I ovenstående tabel, der viser indekstallene for tabel 1 i opgavesættet med basisår 1. kvartal 2008, kan man se, at tendensen for BNP for de medtagne lande / landegrupper er tydelig. Gennem hele perioden er der et fald i BNP, som ikke ophæves af inflationen, da der her er tale om faste priser, og det er især i efteråret 2008 (3. kvartal), at der sker der noget. Fra 1. kvartal 2008 til og med 2. kvartal 2009 er NAFTA’s BNP faldet med 4%, EU’s BNP er faldet med 5.1% og DK’s BNP er faldet mest, nemlig med 6.1%.
Det er netop også på det tidspunkt, at den internationale finanskrise siges at gå i gang. Vi kan altså ud fra tabel 1 og ovenstående indekstalstabel udlede, at den økonomiske udvikling i perioden 2008 til 2. kvartal 2009 er negativ, og at der er tale om en ret kraftig negativ vækst i BNP. Tabellen viser også indirekte hvordan den globale økonomi efterhånden hænger så meget sammen, at en krise, som boligkrisen i USA, der igangsatte den globale finanskrise i 2008, forplanter sig til hele det internationale samfund.
Handelsmæssigt og valutamæssigt bliver euroen nemlig påvirket af dollaren, og den danske krone, som er bundet op på euroen i forhold til den danske fastkurspolitik, bliver så igen påvirket, og bl.a. derfor tager landene så at sige hinanden med i faldet. Man har opstillet den økonomiske interdependensteori, der, som navnet antyder, forklarer hvordan globaliseringen af verdens økonomier, internationaliseringen af produktionsprocessen og pengenes frie bevægelighed medfører øget gensidig afhængighed. Især i forhold til verdens forbrug af olie er det tydeligt, at der er tale om en form for interdependens.