Eksamensprojekt

For at kunne gå til eksamen i religion på b-niveau skal du udarbejde en projektrapport på ca. 5 sider. Rapporten skal godkendes af din lærer og fremlægges i klassen inden eksamen. Du får tid til at arbejde med opgaven i timerne, men skal også regne med at bruge tid uden for undervisningen f.eks. til at lave interviews.
Opgaven skrives med udgangspunkt i et af de emner eller teorier der er arbejdet med i undervisningen, men du skal fordybe dig i nye aspekter ved disse emner. Dvs. der skal indgå nyt materiale i din rapport, som du selv har indsamlet. Du skal selv, med hjælp fra din lærer, både udarbejde og besvare en problemformulering.
Projektrapporten indgår i den mundtlige eksamen i religion på b-niveau, hvor du har ca. 5 minutter til at formidle de centrale pointer i rapporten, og på baggrund heraf vil eksaminator og censor stille enkelte spørgsmål. Du får ingen særskilt karakter for fremlæggelsen af projektrapporten, men en samlet karakter for hele din præstation ved eksamen.

Projektrapport

Projektopgaven religion B

Opbygning og indhold

Da rapporten kun må fylde 5 sider, er det vigtigt at du prioriterer dit stof og formulerer dig præcist. Rapporten skal skrives i hele sætninger og altså ikke som en synopsis. Rapporten skal indeholde:
 
1. Indledning med problemformulering
I dette afsnit introducerer du emnet og problemstillingen, det materiale opgaven primært bygger på samt din metode, dvs. hvordan du vil arbejde dig frem til en besvarelse af problemformuleringen. 
I præsentation af materialet kan du inddrage overvejelser som: Er det klassiske tekster eller nutidige fortolkende tekster? Ser materialet på religionen udefra eller indefra? Repræsenterer materialet det religiøse ekspertniveau eller lægmandsniveau? Hvorfor har du valgt dette materiale? 
Med hensyn til præsentation af metode kan du inddrage følgende overvejelser: Vil du gennemføre en empirisk undersøgelse ? Kvalitativ eller kvantitativ? Fordele og ulemper. Vil du sammenligne tekster fra den samme religion eller tekster fra forskellige religioner? Vil du analysere et bestemt religiøst fænomen ud fra religionsvidenskabelig teori? Fx et ritual ud fra van Genneps teori om overgangsritualer eller konversion ud fra
 konversionsteori?

2. Et redegørende afsnit
  
Her skal kun inddrages viden som udgør en forudsætning for din analyse fx en redegørelse for de teorier du bruger eller for centrale dele af den religion du undersøger.

3. Et analyserende afsnit
Dette afsnit bør være projektopgavens mest omfattende afsnit. Det er her du går i dybden med din undersøgelse og kobler din teori og empiri. 
Husk det er din problemformulering som angiver fokus i din analyse, og dermed afgør hvad der ud fra din opgave er vigtigt at arbejde med i teksten.

4. Et diskuterende eller perspektiverende afsnit

Et diskuterende afsnit er relevant hvis resultatet af din analyse peger i forskellige retninger. Hvis du fx både har fremlagt aspekter der taler for at moskeer fremmer og hæmmer integration, så har du brug for at vurdere disse aspekter i forhold til hinanden for at kunne besvare din   problemformulering: fremmer eller hæmmer moskeer integration. 

Et perspektiverende afsnit har til formål at sætte de teorier eller fænomener du har arbejdet med ind i en bredere sammenhæng. Fx ved at du sammenligner den teori eller det fænomen du har undersøgt, med en anden lignende teori eller fænomen.

5. Konklusion

.
Kort opsummering af problemstilling og rapportens resultat i forhold til problemstillingen.

6. Litteraturliste


7. Bilag.
Hvis du har udført dit eget interview skal du vedlægge din interviewguide og en udskrift af svarene.
Dette dokument bygger på: http://religion.systime.dk/index.php?id=594, hvor du kan finde mere om indsnævringen af din problemformulering.
 
Eksempler på problemformuleringer:

Konversion til islam:

1. Hvad går Lofland-Starks, Lofland & Skovnod og Meredith McGuires konversionsteorier ud på?

2. Hvordan kan Kennett Petersens konversion forklares ud fra de forskellige teorier?

3. Hvorfor ligner Abdul Wahid Pedersens ”Den lange vej hjem” og Kennett Petersens konversionshistorie hinanden? Folkekirkens dåbsritual:
1.    Redegør for Van Genneps og Podemans teorier om ritual.

2.    Lav en analyse af dåbsritualet ud fra deltagerobservation i Strandkirken.
3.    Diskuter dåbsritualets betydning i det senmoderne Danmark.