Psykologi

I psykologi på B-niveau arbejder du primært med én opgavegenre, som er en synopsis.

Formålet med denne side er, at du lærer at skrive i synopsisgenren med anvendelse af forskellige skrivehandlinger.


Opgave- og eksamensgenrer

Du skal lave en synopsis, når du skal til eksamen i psykologi B. Du vil også komme til at lave synopsis i forbindelse med undervisningsforløb.

Hvad en synopsis er, og hvad den indeholder

Beskrivelse af en synopsis:

En synopsis kan karakteriseres som en kort tekst, der ikke kan stå alene, men skal uddybes overfor lærer og censor ved selve eksaminationen. Den skal være et oplæg til diskussion/dialog. Den hjælper dig desuden til at strukturere den mundtlige eksamen. På den måde fungerer synopsen som et talepapir, der fastholder den røde tråd og det metodiske i fremlæggelsen.

Du begynder altid en synopsis-eksamen med at fremlægge din synopsis. Derefter er der dialog, hvor eksaminator og censor spørger ind til det, du har fremlagt.

I psykologi skal du lave en synopsis baseret på et ukendt bilagsmateriale inden for et emne, du har arbejdet med i psykologi, som du trækker til eksamen. 

Husk litteraturhenvisninger i synopsis i form af fodnoter.

Synopsis ser typisk sådan ud:

Titel på emnet
Dette er både det overordnede emne inden for psykologi, som opgives på eksamensmaterialet men det kan også være det underemne, du har arbejdet med, da bilagsmaterialet ikke nødvendigvis ikke dækker alt inden for et emne. F.eks. ”Socialpsykologi – mobning”.

Problemformulering
Her skal du formulere et overordnet spørgsmål ud fra det/de psykologiske problem/problemer, du kan se i bilagsmaterialet. Det skal være kort og præcist og skal være forståeligt for én, der ikke har beskæftiget sig med emnet.

Redegørelse
Her skal du gennemgå de psykologiske teorier og/eller undersøgelser, som du mener er relevante for at belyse din problemformulering.

Analyse
Hvor og hvordan ser du din problemstilling afspejle sig i de tekster, du har fået udleveret? Analyser bilagsmaterialet med udgangspunkt i de teorier og undersøgelser, du lige har redegjort for.

Du skal skrive i korte sætninger eller stikord og bruge citater, der kan danne udgangspunkt for dit mundtlige oplæg.

Diskussion/vurdering
Her vurderer du de inddragne teoriers og undersøgelsers muligheder og begrænsninger i forhold til den problemformulering og det bilagsmateriale, du har arbejdet med.

Metode
Hvis der i bilagene er anvendt en eller flere psykologisk(e) undersøgelsesmetode(r), bør du vurdere denne/disse og forklare fordele/ulemper samt eventuelle alternative metoder, der kunne anvendes.

Konklusion
Her opsummerer du, hvad du har skrevet og besvarer problemformuleringen. Man skal i princippet kunne forstå hele synopsis ud fra problemformulering og konklusion. I konklusionen skal du ikke bringe nye spørgsmål eller materiale ind.

Perspektivering
Her perspektiverer du til andre emner og teorier inden for disse, som kan bidrage med nye perspektiver på bilagsmaterialet. F.eks. kan man lægge en kognitiv vinkel på et socialpsykologisk emne om fordomme og stereotyper, eller komme ind på andre psykologiske undersøgelser man kender til, der omhandler emnet.

Litteraturliste