Rapport i naturvidenskab

Når du er blevet fortrolig med journaler, udvides afrapporteringen til en rapport. Rapporter adskiller sig fra journaler ved både at indeholde afsnit om relevant teori om emnet og en diskussion på baggrund af de opnåede resultater og teorien. Normalt afleveres rapporter – i modsætning til journaler. Denne vejledning bruges til rapportskrivning på Greve Gymnasium i alle de naturvidenskabelige fag.
 

Rapportskrivning i naturvidenskabelige fag

1. Forsøgets titel: Du laver en forside med forsøgets titel, navn og evt. makker og klasse.

 
2. Forsøgets formål/hypotese: Her noteres formålet med forsøget. Formålet vil i nogle tilfælde inkludere en hypotese, der skal afprøves, men formålet kan også være at lære et apparatur eller en fremgangsmåde at kende. Hvis der formuleres en hypotese skal det være en fagligt begrundet forventning til forsøgets resultater. Der skal kun formuleres en hypotese, hvor der rent faktisk er tale om en forventning til resultatet. Man skal altså ikke bare ”finde på” en hypotese for at have én, og man skal lave hypotesen INDEN man udfører forsøget.
 

3. Teori: Her beskriver og forklarer du den teori, der er relevant for det aktuelle forsøg, og nødvendig for den senere databehandling og diskussion af resultaterne
 

4. Materiale: Under dette punkt anføres det anvendte materiale (f.eks. kemikalier) og apparatur (f.eks. en vægt). Der skal, når det er muligt, indsættes et billede eller en skitse af forsøgsopstillingen
 

5. Fremgangsmåde: Under dette punkt beskriver du, hvordan forsøget er udført. Gør det så kort og klart som muligt og i logisk rækkefølge. Skriv hvad du har gjort, men skriv det i passiv-form (”man hælder 100 ml op” eller ”der afvejes 35 gram”). Selvom det skal være kort, skal det stadig være så detaljeret, at en af dine klassekammerater, som måske ikke var til stede, da du udførte forsøget, kan genskabe det ud fra din beskrivelse.
 

6. Resultater: Alle iagttagelser og målinger (data) skal med i rapporten. I det omfang det er muligt og rimeligt, skal resultaterne af hensyn til overskueligheden anføres i skemaform, tabelform og i kurveform. Husk at medtage enheder både i tabellerne og langs kurvernes akser. Alle kurver skal desuden være forsynet med tekst, der angiver, hvad kurven viser. Resultater som er uventede (nogle ville fejlagtigt kalde dem forkerte) anføres også. Hvis resultaterne bearbejdes (f.eks. omregnes til %) angives mindst et eksempel på beregningsmetoden.
 

7. Diskussion: Under dette punkt diskuteres forsøgsresultaterne (både de forventede og de uventede). Dette gøres ved, at man analyserer og tolker de opnåede resultater. Husk at inddrage fejlkilder. Ofte indeholder den trykte vejledning nogle diskussionsspørgsmål, der skal besvares. Sådanne spørgsmål skal tjene som inspiration og ikke som irritation. Det betyder for det første, at spørgsmålet ikke skal gentages i rapporten og dernæst besvares med et ja eller nej. For det andet er det ikke sikkert, at spørgsmålene diskuteres mest hensigtsmæssigt i den rækkefølge, de er anført i vejledningen.
 

8. Konklusion: Som afslutning på rapporten anføres den konklusion, som kan drages ud fra forsøgsresultaterne. Her vil du skulle svare på, om forsøgets formål blev opfyldt, og hvis dette har inkluderet en hypotese, skal du vurdere om den er blevet af- eller bekræftet. Den skal være kortfattet og formuleret så præcist som muligt.
Konklusionen skal være en konklusion på det, der var forsøgets formål.