Naturgeografi

I naturgeografi er der fokus på at forklare processer, der finder sted i naturen.

Det kan både være processer som påvirkes af mennesker, ex: Hvordan er oversvømmelsernes hyppighed og omfang i Bangladesh blevet ændret af man har fældet mangroveskovene ved kysten? Eller det kan være naturgivne forhold, som påvirker menneskers brug af naturen: Hvordan kan det være at der findes diamanter i Sydamerika?

I naturgeografi vil det ofte være sammenhænge mellem natur og samfund der er i fokus, og vi arbejder både med et dynamisk perspektiv: Hvordan har tingene udviklet sig over tid?,- og med et rumligt perspektiv: Hvordan kan vi identificere tingene ud fra satellitbilleder/landkort/temakort mm.?

I naturgeografi tager vi ofte på feltarbejde, hvor vi foretager systematiske observationer og målinger af fænomener lige fra Greve strands udformning, de geologiske lag i Karlslunde Kalkgrav til byudvikling i København.

Skrivehandlinger i naturgeografi adskiller sig fra de øvrige naturvidenskabelige fag ved at de ofte bygger mere på observationer og målinger i felten end indendørs eksperimenter.

Mange skrivehandlinger vil have til formål at identificere problemer som ex. Hvorfor er der hungersnød på Afrikas Horn? Her er det vigtigt både at kunne demonstrere forståelse for komplekse forhold og have indsigt i kredsløb med særligt henblik på bæredygtig udvikling. Endelig vil vi ofte arbejde problemløsende, dvs. tænke med faget for at finde løsninger

Du vil her på siden kunne finde genrer inden for B- og C-niveauet i Naturgeografi, som vil give dig de rette redskaber til at kunne formidle og anvende naturgeografisk viden.


Opgave- og eksamensgenrer

Somme tider laver du eksperimentelt arbejde, dvs. forsøg eller feltarbejde, hvor du skal udarbejde en journal. Journalen er et vigtigt redskab til at holde styr på forsøgsresultater, usikkerheder og fejlkilder ved forsøget eller observationer og data i felten.

Hvis du skal udarbejde en rapport, skal du arbejde videre med det forsøg/feltarbejde, som du har skrevet om i journalen. Rapporten skal indeholde flere elementer, f.eks. hypotese, teori, diskussion og konklusion.

Udover disse to opgavetyper, arbejder vi i naturgeografi problemorienteret og med cases, hvilket giver anledning til mange forskellige typer temaer og opgaver.  Hvis man skal arbejde med temaer, kan det gøres på mange måder, men oftest vil der indgå forskellige skriftlige opgavetyper heri:

  1. Skriftlige opgaver - individuelle eller i grupper (se mere under skrivehandlinger)
  2. Fremlæggelser - med Power Point, film mv.