Analyse og undersøgelse i historie

En analyse i historie kan også kaldes en undersøgelse, man forklarer og undersøger sammenhænge og baggrunde. Formålet med en undersøgelse/analyse er at skabe ny viden om det konkrete emne ud fra en selvstændig undersøgelse. I en historisk analyse skal man både bruge primært materiale og sekundært materiale. Det primære materiale - empiri - er en eller flere historiske kilder, men kan også være statistik eller historiske fremstillinger.
 

Empirien skal du behandle med brug af relevante metoder - fx den kildekritiske, den hermeneutiske metode, diskursanalyse, historiebrugsanalyse mv. Du skal ikke forklare hvordan du bruger metoden (det skal du i AT), du skal bare gøre det. Din brug og behandling af empirien (fx de historiske kilder) er centrale for at besvare dit undersøgende spørgsmål.
 

Hvilken metode og hvilke kilder man skal bruge afhænger meget af hvad det er man spørger om. Der findes forskellige måder man kan bygge et analysefokus op på.

Eksempel på analyserende spørgsmål

  • Undersøg hvilken betydning kirken og paven spillede i forhold til etableringen af det første korstog.

Her kunne det være relevant at arbejde med kilder, der handlede om pavens rolle i forbindelse med det første korstog. En anden type spørgsmål kunne være:

  • Undersøg hvordan man i vesten og den arabiske verden fortolker og forstår korstogene og deres historiske betydning.

Her skal man altså have fat i forskellige kilder fra nutiden. Her kan fx historiske fremstillinger, film, artikler mv. være relevant at inddrage. Da man i denne type spørgsmål ikke er interesseret i at undersøge sandhedsværdien i forhold til kilderne, men netop skal undersøge synsvinkler vil et kildekritisk begreber som tendens og indre og ydre kontrol være interessante, mens det vil være mindre relevant at bruge andre dele af den kildekritiske metode. Til gengæld kan andre metodiske tilgange som diskursanalyse og historiebrugsanalyse være relevante.

Spørgsmålet og fokusset har altså stor betydning for hvilket primært materiale - empiri - der skal bruges og hvordan det skal behandles samt hvordan du skal behandle din empiri (metode). Og omvendt har kildematerialer også betydning for hvilket fokus der er relevant.

Tjekliste

Krav til en historiefaglig analyse:

  • at du benytter empiri
  • at du forklarer og undersøger sammenhænge og baggrunde i empirien
  • at du gør brug af velvalgte nedslag i din empiri (fx i form af citater) for at dokumentere dine påstande
  • at den har kildehenvisninger/fodnoter (gerne ca. 5 pr . side)
  • at analysen er fokuseret og holder sig til emnet
  • at du argumenterer for dine påstande

 

Strukturen i en analyse i en opgavebesvarelse - fx DHO eller SRP

Overskrift Lav en selvstændig overskrift som fortæller hvad det er læseren kommer til at læse i analysen
Introduktion I starten af analysen skal du tage læseren i hånden. Beskriv kort hvad analysen kommer til at fokusere på og hvad formålet er.
Underafsnit Lav en selvstændig overskrift for underafsnittet som fortæller hvad afsnittet handler om
- hvert underafsnit kan også indeholde en kort delkonklusion
Underafsnit  
Underafsnit  
Delkonklusion Her skal du kort sammenfatte analysen og konkludere på dit analysespørgsmål. Afslutningen kan med fordel også bruges til at fortælle om hvad det næste hovedafsnit - diskussion/vurdering - skal handle om: tag læseren i hånden.