Analyse og fortolkning af lyrik (digte og sange)

Når du bliver bedt om at lave en analyse af et digt eller en sang, er nedenstående de elementer, der typisk kan inddrages. Du skal dog ikke nødvendigvis inddrage elle elementer men får enten besked på, hvilke du skal inddrage, og ellers skal du udvælge de elementer, som er relevante for digtet/sangen. Du skal heller ikke nødvendigvis følge nedenstående rækkefølge.

The Speaker

 • Hvem taler i digtet/sangen (the speaker)? Bemærk at dette ikke er den samme som forfatteren.

Situation or Feeling

 • Ud fra hvilken situation eller følelse tales der?
 • Fortæller digtet/sangen en bestemt historie eller beskriver det/den snarere en følelse?
 • Hvilken tone anvendes der?
 • Hvad tales der om, og hvad siges der om dette emne?

Language

 • Hvilket sprog anvendes der? Er sproget formelt/uformelt?
 • Er der tale om en speciel dialekt, sociolekt, etnolekt eller lignende? Hvilken effekt har dette?
 • Anvendes der billedsprog? Hvilken effekt har dette?

Form

 • Har digtet/sangen en bestemt form?
 • Hvor mange strofer er der i digtet/sangen?

Rhytm and Rhyme

 • Anvendes der rim i digtet/sangen? Hvilken/hvilke type/typer af rim anvendes der?
 • Er der en bestemt rytme i digtet/sangen?

Theme

 • Hvad er temaet/temaerne i digtet/sangen fundamentalt set? Dette vil være et abstrakt begreb. Et tema kunne være ”love”, men samtidigt skal man passe på, at man ikke bruger for generelle begreber. Er der eksempelvis tale om ”young love”, ”parental love”, ”impossible love”?

Message

 • Hvad er moralen med teksten, eller hvad er forfatterens budskab med digtet/sangen?

Putting the Poem/Song into Perspective

 • Er digtet eller sangen skrevet i en bestemt historisk og/eller litteraturhistorisk periode? Hvilken betydning har dette?
 • Relatér digtet eller sangen til andre tekster med samme eller lignende tema. Hvilke ligheder og forskelle er der? Hvad opnår man ved denne sammenligning?

Kilde: Engberg-Pedersen, J., Grønvold, M. og Ohland-Andersen, H. 2006. Contexts. Gyldendal.