Analyse og fortolkning af en novelle eller roman

Når du bliver bedt om at lave en analyse af en novelle, roman eller et drama, er nedenstående de elementer, der kan inddrages. Du skal dog ikke nødvendigvis inddrage elle elementer men får enten besked på, hvilke du skal inddrage, og ellers skal du udvælge de elementer, som er relevante for teksten. Du skal heller ikke nødvendigvis følge nedenstående rækkefølge.

Analyseelementerne er svar på spørgsmålene om, ”who, where, when, what and why”.

Characterization

 • Hvad får man at vise om den/de vigstige personer i teksten eksempelvis, hvad angår alder, udseende, familie situation, baggrund, job, sprog, holdninger osv.? Det er vigtigt, at du ikke fokuserer udelukkende på personens ydre.
 • Forbliver den/de vigstige personer i teksten den/de samme, eller sker der en udvikling?
 • Hvad er årsagen til udviklingen, hvis en sådan forekommer?
 • Er det runde eller flade personer, som forekommer i teksten?

Setting

 • Hvor og hvornår foregår teksten?
 • Forekommer teksten i en bestemt historisk periode? Hvilken betydning har det for vores forståelse af teksten?
 • Foregår teksten i den virkelige verden eller i en fantasiverden?
 • Foregår handligen udelukkende på et eller flere steder?
 • Får man som læser noget at vide om det sociale miljø i teksten?
 • Skabes der en bestemt atmosfære i teksten på grund af miljøet?
 • Siger miljøet noget om personerne i teksten?

Composition

 • Er den en indledning til teksten eller starter den "in medias res"?
 • Er teksten kronologisk opbygget?
 • Forekommer der flashbacks i teksten?
 • Hvad er den indledende situation, hvordan udvikles historien og hvad er afslutningen?
 • Forekommer der et klimaks i teksten?
 • Forekommer der et "point of no return" i teksten?
 • Gives der nogle antydninger om, hvad der kommer til at ske i teksten?
 • Hvordan sammenkobles personerne og hændelserne?
 • Er slutningen åben eller lukket?
 • Er slutningen forudsigelig eller uforudsigelig, og hvordan reagerer man som læser på den? Bliver man eksempelvis lettet eller overrasket?

Narration/point of view

 • Fortælles historien af en første persons fortæller eller en tredje persons fortæller?
 • Er fortælleren pålidelig eller upålidelig?
 • Er fortælleren alvidende eller personbunden?
 • Får man viden om personerne gennem fortælleren?
 • Kommenterer fortælleren på personerne i teksten eller på hændelserne?
 • Andvendes der direkte tale?

Atmosphere

 • Hvordan er atmosfæren i teksten?
 • Beskrives denne direkte, gennem hændelser eller gennem det personerne siger eller gør?

Language/Style

 • Er sproget i teksten formelt/uformelt?
 • Er der tale om en speciel dialect, sociolekt, etnolekt eller lignende? Hvilken effekt har dette?
 • Anvendes der billedsprog? Hvilken effekt har dette?

Title

 • Hvad er sammenhængen mellem personerne, hændelserne, temaet og tekstens titel?
 • Når man læser tekstens titel, får man som læser så bestemte forventninger til teksten?

Theme

 • Hvilket tema, emne eller idé eller hvilke temaer, emner eller idéer omhandler teksten fundamentalt set? Dette vil være et abstrakt begreb.
 • Et tema kunne være ”love”, men samtidigt skal man passe på, at man ikke bruger for generelle begreber. Er der eksempelvis tale om ”young love”, ”parental love”, ”impossible love”?

Tone

 • Hvad er forfatterens holdninger til personerne, hændelserne og temaet i historien, og hvordan kommer dette til udtryk?

Message

 • Hvad er moralen med teksten, eller hvad er forfatterens budskab med teksten?

Putting the Text into Perspektive

 • Foregår teksten i en bestemt historisk og/eller litteraturhistorisk periode? Hvilken betydning har dette?
 • Relatér teksten til andre tekster med samme eller lignende tema. Hvilke ligheder og forskelle er der? Hvad opnår man ved denne sammenligning? 

Kilde: Engberg-Pedersen, J., Grønvold, M. og Ohland-Andersen, H. 2006. Contexts. Gyldendal.