Typeord bioteknologi

Her er en kort forklaring på typeord, der benyttes i skriftlige bioteknologiopgaver.

  

Afbild:
Grafisk fremstilling af data. Enheder angives.
 

Analysér:
En grundig gennemgang og forklaring af data, fx en figur. Afslut med en konklusion, hvis det er muligt. En ren beskrivelse er ikke tilstrækkelig.
 

Angiv:
Et kort præcist svar med en kort begrundelse for svaret.

Argumentér:
Fremfør begrundelser for en antagelse eller hypotese. Argumenterne skal evt. tage udgangspunkt i oplysninger, en figur eller data, der henvises til i opgaven.
 

Baggrund, på baggrund af:
Besvarelsen skal tage udgangspunkt i materialet, figuren eller lignende, der henvises til.
 

Begrund:
Besvarelsen skal uddybes, så det tydeligt fremgår, hvilke faglige overvejelser, der ligger bag svaret.


Beregn:
Besvarelsen skal indeholde et beregnet resultat. Beregningerne skal ledsages af forklarende tekst, delresultater, enheder, reaktionsskemaer, figurer og formler i et sådant omfang, at tankegangen er klar.


Bestem:
Størrelse skal findes fx ved aflæsning på graf. Relevante enheder skal angives.
 

Beskriv:
Giv en uddybende beskrivelse af det der bedes om, ud fra en figur eller oplysninger i opgaven. Beskrivelsen skal anvende faglig terminologi, uddybe med reaktioner eller lignende.
 

Diskutér:
Fremdrag fordele og ulemper ved de faglige problemstillinger. Argumentér for og imod. Inddrag forskellige betragtninger fx bioteknologisk, miljømæssige, medicinske, etiske eller politiske. Afslut med en konklusion, hvis det er muligt.
 

Forklar:
Besvarelsen skal bygge på biologisk, kemisk og/eller bioteknologisk viden og forståelse. De konkrete resultater eller figurer sættes i forbindelse med den teoretiske baggrund. Det kan
forekomme, at der er flere forklaringer på en problemstilling.
 

Forsøg/eksperiment, giv forslag til:
Besvarelsen kan indeholde en beskrivelse af en metode og dens princip og evt. en forsøgsopstilling.

Forslag, giv forslag til:
Et eller få udvalgte forslag er tilstrækkelige. Begrund forslaget eller forslagene.
 

Hypotese, opstil en hypotese:
Forventet udfald af et forsøg/eksperiment. Hypotesen opstilles på baggrund af faglig viden, og dens holdbarhed kan afprøves eksperimentelt.
 

Inddrag:
I besvarelsen skal de ønskede data, fx en figur anvendes.
 

Karakteriser:
En kort angivelse af fx karakteristiske (funktionelle) grupper i et molekyle med stofklasse og navn.
 

Navngiv:
Angiv en kemisk forbindelses navn.
 

Opstil (eller opskriv):
På baggrund af tekst opstilles/opskrives fx et afstemt reaktionsskema, hvor kemisk symbolsprog benyttes.
 

Redegør, for/ud fra:
En redegørelse er en struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en biologisk, kemisk og/eller bioteknologisk problemstilling.
 

Skriv:
En kort, præcis tekst med relevant fagsprog.
 

Skitser:
Dette kan fx være en kort tekst, en graf med aksebenævnelser, et eksperiment, en forsøgsopstilling. Der er ikke krav om præcise værdier, men kun tendenser.
 

Tegn:
En tegning skal entydigt vise det, der spørges efter. Det kan fx være en celle, en kemisk struktur eller analyseresultater. Der er krav om præcise angivelser.
 

Vurdér:
På baggrund af biologisk, kemisk og/eller bioteknologisk viden og evt. en analyse vægtes synspunkter for og imod en problemstilling. Konkluder, når det er muligt.
 

Udfyld:
Et medfølgende bilag skal benyttes og vedlægges besvarelsen.