Typeord i biologi

Listen uddyber typiske spørgemåder i de skriftlige opgavesæt i biologi. Listen er vejledende, og der kan forekomme andre spørgemåder i opgaverne.

 • Afbild: Grafisk fremstilling af data. Enheder angives.
 • Analyser: En grundig gennemgang og forklaring af data, fx en figur. Afslut gerne med en konklusion, hvis det er muligt. En ren beskrivelse er ikke tilstrækkelig.
 • Angiv: Et kort præcist svar, fx enkeltord eller talværdi.
 • Baggrund, på baggrund af: Besvarelsen skal tage udgangspunkt i det materiale, figur eller lignende, der henvises til.
 • Begrund: Besvarelsen skal uddybes, så det tydeligt fremgår, hvilke faglige overvejelser, der ligger bag dit svar.
 • Beregn: De i opgaven angivne værdier (tal) skal bruges til at beregne resultater. Delresultater og enheder angives.
 • Bestem: Ud fra data eller oplysninger i opgaven, bestemmes for eksempel en forskrift eller en værdi. Forklar kort hvordan bestemmelsen er foretaget, og angiv de forudsætninger eller antagelser der er grundlag for bestemmelsen. Eventuelle enheder skal angives.
 • Beskriv: Giv en uddybende beskrivelse af det, der bedes om ud fra en figur eller oplysninger i opgaven.
 • Diskuter: Fremdrag fordele og ulemper ved de faglige problemstillinger. Argumenter for og imod, inddrag forskellige betragtninger fx miljømæssige, medicinske eller politiske. Afslut gerne med en konklusion, hvis det er muligt.
 • Forklar: Besvarelsen skal bygge på biologisk viden og forståelse. De konkrete resultater eller figurer sættes i forbindelse med den teoretiske baggrund. Det kan forekomme, at der er flere forklaringer på en problemstilling.
 • Forsøg/eksperiment, giv forslag til: Besvarelsen kan indeholde en beskrivelse af en metode og dens princip og evt. en forsøgsopstilling.
 • Forslag, giv forslag til: Et eller få udvalgte forslag er tilstrækkelige. Begrund dit eller dine forslag.
 • Hypotese, opstil en hypotese: Fagligt begrundede forventede udfald af et forsøg/eksperiment. Hypotesens holdbarhed kan afprøves eksperimentelt eller ved hjælp af statistiske metoder.
 • Inddrag: I besvarelsen skal de ønskede data, fx en figur anvendes.
 • Redegør, for: En redegørelse er en struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en biologisk problemstilling.
 • Skitser: Dette kan fx være en kort tekst, en graf med aksebenævnelser, et forsøg, en forsøgsopstilling. Der er ikke krav om præcise værdier, men kun tendenser.
 • Skriv … på baggrund af: Skriv en kort tekst der lever op til den type af tekst der bedes om, f. eks. en konklusion eller en hypotese.
 • Tegn: En tegning skal entydigt vise det, der spørges efter. Det kan fx være en celle eller analyseresultater. Der er krav om præcise angivelser.
 • Udfyld: Et medfølgende bilag skal benyttes og vedlægges besvarelsen.
 • Vurder: På baggrund af biologisk viden og evt. en statistisk analyse vægtes synspunkter for og imod en problemstilling. Konkluder, når det er muligt.