Bestyrelsen

Greve Gymnasium er en statslig selvejende gymnasieskole inden for den offentlige forvaltning og omfattet af Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser m.v.

Greve Gymnasium ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmerne med stemmeret skal være myndige.

Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:

Overordnet ledelse af den selvejende institution herunder

  • fastlæggelse af institutionens løn- og personalepolitik,
  • ansættelse og afskedigelse af rektor,
  • udpegning af intern revisor,
  • stillingtagen til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering.

 
Bestyrelsen er ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift, herunder for forvaltningen af det statslige tilskud og bestyrelsen skal sikre, at:

  • Undervisningsministeriet får den information, der er fastsat i gældende lovgivning,
  • der følges op på afrapporteringer om institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på lang sigt.
  • der følges op på planer, interne og eksterne evalueringer, samt tages stilling til rapporter om institutionens uddannelsesresultater mv.

 
Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål, ved bl.a. at:

  • sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision og tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse,
  • bestyrelsen har pligt til at gennemgå institutionens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår, herunder at godkende og vurdere budgettet og afvigelser herfra.

 

Bestyrelsen er:

Søren Nedergaard (konstitueret formand), udpeget af Københavns Universitet
Ingo Østerskov, repræsentant for erhvervslivet
Anne Marie Lyduch, udpeget af Greve Kommune
Mette Fiirgaard Schneefeldt, udpeget af Greve Kommune
John Fobian-Madsen, udpeget medlem af Region Sjælland
Camilla Wang, udpeget af Professionshøjskolen Absalon
Vibeke Irene Havre, Repræsentant for grundskolesektoren
Anne Krista Randeris, medarbejderrepræsentant
Jacob Sloth, medarbejderrepræsentant
Casper Valdemar Schmedes, elevrepræsentant
Wiktoria Anna Zielinska, elevrepræsentant


Links

Download Greve Gymnasiums vedtægter her

(Vedtægterne er offentliggjort på hjemmeside 5. maj 2020, oprindelige vedtægter godkendt i ministeriet 28. november 2006) 

Se rektors resultatlønskontrakt for 2018-19 her 

Udmøntning af resultatløn 2017-18

Download bestyrelsens årsrapport for 2018 her