Regler og politikker

På Greve Gymnasium er vores udgangspunkt, at alle elever og ansatte er aktivt lærende. Det vil sige, at alle ønsker at skabe nye muligheder for at tænke, føle og handle for sig selv og for andre. Derfor er det også vores udgangspunkt, at elever og ansatte er hensynsfulde og ansvarlige. Det er en fælles opgave at videreudvikle en skolekultur, hvor rammerne for både individuelle og fælles udfoldelser er så vide som mulige.

Den vigtigste paragraf

Det vigtigste i skolens studie og ordensregler er, at ingen på Greve Gymnasium må udsættes for - eller udsætte andre for - nedværdigende eller krænkende behandling. Som uddannelsessted og arbejdsplads for mere end 1000 mennesker er det vigtigt at alle tænker over deres opførsel, både i tale og i handling.

Forberedelse og deltagelse

Vi forventer, at alle møder velforberedte op og deltager aktivt i undervisningen. Både elever og lærere er ved deres adfærd og kommunikation ansvarlige for et optimalt studieforløb, hvilket kræver god ro og orden i alle timer og ved andre former for undervisningsaktiviteter.

Mødepligt

Eleverne har pligt til at følge alle klassens/holdets undervisningslektioner. Lærerne noterer ved undervisningens start elevernes tilstedeværelse. Alle former for fravær fra undervisningen, inkl. ekskursioner og studieture, medregnes som fravær.

Downloads & information

  • Læs de samlede studie- og ordensregler her.
  • Læs Undervisningsministeriets bekendtgørelse om studie- og ordensregler her.
  • Se skolens alkoholkodeks her.
  • Personalepolitikken for Greve Gymnasium kan hentes her.
  • Syge- og fraværspolitikken kan hentes her.
  • Skolens handleplan for fremmelse af det rummelige arbejdsmarked kan læses her.
  • Antimobbestrategi

 

Bekendtgørelsen

"(...)en evalueringsproces, der omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet for uddannelsen som helhed, og ud fra de mål og bedømmelseskriterier, er er opstillet for fagene mv., jf de gældende lærerplaner. Processen skal tilrettelægges, således at

1. eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, hvilken udviklingsproces de er i og hvordan de fremadrettet kan forbedre sig

2. den enkelte lærer er orienteret om klassens eller holdets elevers faglige standpunkt, og hvordan eleverne udvikler sig i lærerens og klassens andre fag og forløb

3. undervisningen regelmæssigt evalueres med henblik på at vurdere valgte metoder og planlægge kommende forløb (...)"