Kvalitetsudvikling

På Greve Gymnasium findes et kvalitetsudvalg som med udgangspunkt i bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser undersøger forholdene på skolen for løbende at forny skolen på bedst mulig vis. Kvalitetsarbejdet på Greve Gymnasium forløber hvert år efter den samme overordnede plan med løbende dialog mellem Kvalitetsudvalget, Strategisk Forum og ledelsen. Denne plan består af følgende tre punkter.

  • Planlægning af årets undersøgelser for hf og stx – valg af: emne, respondenter, type, afrapportering. Undersøgelserne indbefatter altid grundforløbsevalueringen, der gennemføres blandt 1.g'erne i november efter oprettelsen af de nye studieretninger, og den store skoleevaluering som gennemføres blandt alle skolens elever ved skoleårets afslutning. Desuden besluttes andre evalueringer som er specifikke for det pågældende år. Planlægningsmødet med rektor og Kvalitetsudvalget foregår inden for en måned efter skolestart, dvs. i august-september.
  • Udførelse af undersøgelser (i løbet af året).
     
  • Sammenfatning af resultaterne og afrapportering (løbende). For alle undersøgelser skrives en sammenfattende og resultatvurderende rapport som derefter indgår i grundlaget for en evt. efterfølgende justering, jf. kvalitetsuret der beskriver den cyklus kvalitetsarbejdet indgår i. Justeringen foretages af de ansvarlige styregrupper eller ledelse og danner udgangspunkt for en evt. senere evaluering og andre former for opfølgning.

 

Opfølgningsplan - Generelt

 

Skoleevalueringen 2018 er blevet sammenskrevet i en rapport som nu ligger tilgængelig på skolens hjemmeside, og som elever, ledelse og ansatte efterfølgende har fået udleveret link til. Rapporten danner udgangspunkt for det store skolerådsmøde i november 2018, hvor Fællesudvalget (FÆU) står for mødet og opfølgningen på det.

Skoleevalueringen 2018 er i sin grundtone positiv, og eleverne giver udtryk for en stor tilfredshed med skolen som helhed, både hvad angår det faglige, det sociale og det rent praktiske. Både stemningen på skolen og detfaglige miljø bliver rost.

På baggrund af evalueringen har vi udpeget følgende fokuspunkter:

  • Klassernes faglige miljø
  • Elevrådet
  • Skolens fysiske undervisningsmiljø

Punkterne bliver taget op i FÆU og på det årlige skolerådsmøde. I forbindelse med skolens fysiske undervisningmiljø arbejder Kvalitetsudvalget videre med at få nedsat et midlertidigt udvalg til at få identificeret og kortlagt de problematiske klasselokaler.

 

Årets kvalitetsarbejde

Kvalitetsstyregruppen har for skoleåret 2018-19 besluttet at underlægge følgende nøgleområder en evaluering:

1. Grundforløbsevaluering (årlig undersøgelse)

Grundforløbsevalueringen udføres som en spørgeskemaundersøgelse, der i forbindelse med den 2017-reformen, bliver foretaget primo november og sammenfattes i en rapport som efterfølgende bliver tilgængelig på hjemmesiden, og som bruges i introudvalg, PU, faggrupper og AP- og NV-styregrupperne i deres tilrettelæggelse af det efterfølgende års grundforløb.

2. Skoleevalueringen (årlig undersøgelse)

Skoleevalueringen udføres som en spørgeskemaundersøgelse blandt alle skolens elever. Spørgsmålene vil bestå af en blanding af tilbagevendende spørgsmål fra år til år der vil bidrage til en forståelse af udviklingen i elevernes skoleopfattelse, samt en række spørgsmål der er specifikke for det forgangne år. Undersøgelsens resultat sammenfattes efterfølgende i en rapport til skolens ledelse og FÆU og kommer siden til at danne udgangspunkt for skolerådsmødet 2019 og bliver efterfølgende tilgængelig på hjemmesiden. Og bruges i fx FÆU, Flerfagligt udvalg, Indsatsgruppen for skriftlighed og PU.

3. Trivselsmåling (ny obligatorisk årlig undersøgelse)

Trivselsmålingen udføres som en spørgeskemaundersøgelse blandt alle skolens elever. Spørgerammen er sat af Styrelsen for It og Læring (STIL) - Undervisningsministeriet (se nærmere om undersøgelsen her). Undersøgelsen bliver styret af en ekstern samarbejdspartner - @dventures. Og bliver efter planen foretaget i løbet af første halvdel af skoleåret. Kvalitetsudvalget vil efterfølgende, på baggrund af undersøgelsen, udarbejde en rapport der bliver tilgængelig på hjemmesiden. 

Skolerådsmøde

Hvert år i september diskuterer hele skolen hvilke konsekvenser årets skoleevaluering skal have. Læs mere om hvad skolerådsmødet er, og hvilke ændringer mødet har forårsaget her.