Nøgletal

Nedenstående analyse af nøgletal er dels et øjebliksbillede af, hvordan studenterne på Greve gymnasium klarer sig ift. karaktergennemsnit, gennemførsel og overgangsfrekvenser, men det er også et billede over tid, så udviklingen på de tre områder kan følges. Vi har sammenlignet tilsvarende udviklinger på landsplan, og endelig forsøgt at komme med enkelte bud på faktorer, som vi mener har spillet ind på resultaterne.

Data er trukket fra uddannelsesstatistik.dk

 

Eksamensresultat

Figur 1 viser det samlede karaktergennemsnit på Greve gymnasium i årene 2012-2019 for stx. sammenholdt med den socioøkonomiske reference (altså hvordan elever med lignende sociale og økonomiske baggrundskarakteristika har klaret sig andre steder i landet). Her kan det ses, at mens karakterniveauet i de seneste 4-5 år ligger nogenlunde stabilt omkring 7,2, så er referencekarakteren i samme periode steget.

 

Figur1

Figur 1 Samlede karaktergennemsnit, stx (2012-2019)

Figur2

Figur 2 Det samlede karaktergennemsnit, HF (2012-2019)

 

Tilsvarende viser Figur 2 det samlede karakterniveau for HF på Greve gymnasium i årene 2012-2019. På HF har karakterniveauet ligget lidt under referenceniveauet (dog ikke signifikant) i en årrække. Lidt mere i nogle år, og lidt mindre andre år.

Samlet set anser vi karaktergennemsnittet som værende nogenlunde tilfredsstillende, men i tråd med vores indledende bemærkninger under beskrivelsen af skolens kvalitetssystem, så anser vi kvalitet for meget andet end blot en årgang af studenternes samlede karakterer. Man kan sige, at det ene tal dækker over mange forskellige elevers præstationer i mange forskellige fag. Tallet er derfor en for grov indikator, og vi vil i det følgende gerne supplere med lidt flere tal, som måske er mere indirekte indikatorer på kvalitet, som dermed vil give et mere nuanceret billede af Greve gymnasiums studenter.

 

Gennemførsel

På Figur 3 og Figur 4 nedenfor ses hvor stor en andel af elever på Greve gymnasium, der gennemførte hhv. stx- og HF-uddannelserne sammenholdt med de tilsvarende tal på landsplan i perioden 2015-2019. Det ses, at det meget stabilt er 89% der gennemfører en stx uddannelse på Greve gymnasium i perioden, som er noget over gennemførslen på landsplan på ca. 85%. På HF uddannelsen er tendensen endnu tydeligere, idet der her omkring 80% som gennemfører uddannelsen på Greve gymnasium mod ca. 70% på landsplan.

 

Figur3

Figur 3 Andel der gennemførte stx uddannelsen på Greve gymnasium (2015-2018)

Figur4

Figur 4 Andel der gennemførte HF uddannelsen på Greve gymnasium (2015-2018)

 

Overordnet set må gennemførselsprocenter på hhv. 89% og ca. 80% anses for at være meget flotte og vi ser selv det meget tætte samarbejde mellem klasseteams, studievejleder og ledelsesrepræsentant, som værende en vigtig faktor til den høje andel af gennemførte. På den måde er der sammenhæng mellem de pædagogiske tiltag, som der tages i lærerteam og de sanktioner, som der til tider er nødvendige. Samtidig kan vi se i de årlige trivselsmålinger, at eleverne i meget høj grad er glade for at være på skolen, og vægter fællesskabet meget højt. Social og faglig trivsel er i vores optik vigtige komponenter til den høje gennemførsel. Gennemførsel er jo ikke meget værd, hvis ikke uddannelsen bruges til noget. Derfor har vi set på, hvor stor en andel af studenterne fra Greve gymnasium, der er i gang med en videregående uddannelse 2 år efter endt ungdomsuddannelse.

 

Overgangsfrekvens

På Figur 5 ses andelen af stx-studenter, som efter 2 år er i gang med en videregående uddannelse. Det ses, at denne andel er stigende på Greve gymnasium, mens den er faldene på landsplan. Det er vigtigt for os på Greve gymnasium, at eleverne ud over at erhverve sig de nødvendige kompetencer og karakterniveauer, også bevarer lysten til faktisk at påbegynde en videregående uddannelse, som er et af hovedformålene med uddannelsen. Der er meget, der tyder på, at vi lykkes med at bevare denne lyst. Ønsket om at komme i gang med en videregående uddannelse skabes selvfølgelig først og fremmest i det faglige samspil mellem faglærerne og eleverne, ikke kun i den daglige undervisning, men også eks. med relevante ud-af-huset aktiviteter, hvor eleverne fagligt kommer i samspil med omverden gennem tætte samarbejder med lokale aktører (frivillighedsarbejde, foreninger, virksomhedscases, etc.) og de videregående uddannelser. Vi mener også at aktiviteter, hvor eleverne kommer til at møde rollemodeller spiller en positiv rolle. Som et eksempel på dette kan nævnes den årlig café videregående, hvor 3.g- og 2. HF-eleverne møder tidligere elever, som er i gang med forskellige videregående uddannelser.

 

Figur5

Figur 5 Andelen af stx-studenter som er i gang med en videregående uddannelse 2 år efter endt eksamen

Figur6

Figur 6 Andelen af HF-studenter som er i gang med en videregående uddannelse 2 år efter endt eksamen

 

Det ser derimod ikke helt så positivt ud for HF-studenterne, se Figur 6. Der er efter en årrække med fremgang sket en tilbagegang af andelen, som efter 2 år er påbegyndt en videregående uddannelse. Vi venter i spænding på, hvordan tallene for elever under 2017 HF-reformen (dvs. tallene for 2020), hvor der er et større fokus på erhvervsrettet undervisning.

Samlet set er vi meget tilfreds med at en så stor del af vores elever færdiggør uddannelsen med et fint niveau, og samtidig har stor lyst til at læse videre.